^Povratak na vrh
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

APSTRAKTI 2018.

Apstrakti 2018.godina

Драгослав Никезић Осиромашени уран, мит против експеримента
Vanes Mešić i Nataša Erceg Različiti pristupi vizualiziranju superpozicije talasa u srednjoškolskoj nastavi talasne optike
Franjo Sokolić Što je entropija?
Стеван Јокић, Принципи и велике  идеје научног образовања у  настави - улога професора физике
Бранка Радуловић, Маја Стојановић Испитивање и евалуација хипотетичко-дедуктивног резоновања код ученика у Републици Србији
Виолета Петровић Пројекти у настави физике – изазов и преспектива
Славица Ѓоргиева Експериментално покажување на законот за радиоактивно распаѓање
Tatjana V. Jovanović, Marko Stojanović Radioaktivni  izotopi  kao sastavni deo radiofarmaceuitika
Калин Ангелов и Ивелина Коцева Информационе технологије у настави Физике
Vladan Mladenović, Jelena Radovanović Literatura za nastavu fizike na početku XX veka u Sarajevu, Beogradu i Zagrebu
Љубиша Нешић, Лазар Раденковић Контактне силе у динамици крутог тела
Лазар Раденковић, Љубиша Нешић  Физика и дизање тегова
Aljoša Kancler 23 let državne mature v Sloveniji
Patricija Nikolaus, Vesko Nikolaus Konceptualno razumijevanje grafičkih prikaza u fizici
Ненад Стевановић и Владимир М. Марковић Закони геометријске оптике на основу Хајгенс - Фреснел принципа
Горан Ђорђевић, Данило Делибашић, Љубиша Нешић O Нобеловoj награда за откриће гравитационих таласа: да ле ће их бити још?
Ивана Круљ, Љубиша Нешић, Драган Радивојевић Коришћење приручних рефлексионих дифракционих решетки у демонстрационим огледима и лабораторијским вежбама у настави физике
Tijana Prodanović Ugledni čas: Njutnov zakon gravitacije
Милан С. Ковачевић Иновативни експерименти у настави физике
Nataša Erceg, Ivica Aviani, Vanes Mešić, Marin Karuza Ispitivanje konceptualnog razumijevanja molekularnokinetičke teorije tekućina
Robert Repnik Physics Teaching in Secondary Schools with Interactive Simulation tools Algodoo, Step and Physion
Tatjana Ivošević Razvijanje strategija rješavanja problema u nastavi fizike (Uloga analize i evaluacije rezultata rješenih numeričkih primjera)
Боце Митревски Состојба и перспективи на наставата по физика дизајнирана според преземени и адаптирани наставни програми
Sergej Faletič Self-assessment rubrics to help students develop
scientific abilities and instructors to reduce their
workload
Оливер Зајков Како се забавити и учити помоћу приручних експеримената
Андријана Жекић, Бранислава Мисаиловић Физика у дуалном образовању
Mićo M. Mitrović, Branislava M. Misailović, Biljana Z. Maksimović i Andrijana A. Žekić Greške srednješkolskih merenja
Миодраг К. Радовић, Драган Радивојевић Школски огледи -механичке особине ваздуха
Стеван Јокић, Љиљана Јокић Физика, информатика, иновације применом истраживачког приступа
Владимир Марковић, Ненад Стевановић Демонстрација  принудних и пригушених електричних осцилација
Fluxtrade Биће достављен
Маја Стојановић, Соња Скубан, Мирослав Цветинов, Федор Скубан Представљање универзитетског уџбеника „Увод у физику фазних прелаза“
Стеван Јокић, Љиљана Јокић Образовање за одрживи развој - изложба
Vladan Mladenović, Jelena Radovanović Kreiranje i upotreba onlajn testa-Socrative u nastavi fizike u srednjoj školi
Slavica Gjorgieva, and Lambe Barandovski Measurement of the mass attenuation coefficient from 81 keV to 1333 keV for elemental materials Al, Cu and Pb
Валентина Седефчева Особине превођења физичких појмова са српског на бугарски језик у наставној литератури
Соња Ковачевић, Милан С. Ковачевић Одређивање коефицијента пригушења помоћу линеарног хармонијског осцилатора
Милан С. Ковачевић, Мирослав Јовановић Нелинеарно еластично клатно
Katarina Đorđević Model spirale razvoja primenjen na nastavnoj jedinici prigušene oscilacije
Vera  Prokić Žene u istoriji astronomije
Кристина Исаковић,  Христина Делибашић, Виолета Петровић Провера важења Омовог закона коришћењем прото плоче
Branka Radulović, Marina Dorocki Povezanost matematike i fizike sa aspekta rezonovanja zasnovanog na proporcijama i pogreškama u zaključivanju
Драган Карајовић, Драган Цветановић Осиромашени уранијум и радијациона повреда човека
Ivica Aviani Istraživanjem do fizičkih zakona i zakonitosti
Ivica Aviani, Nataša Erceg Radionica: Termodinamika na satu fizike
Шљивовић Младен, Иван Стојановић Могућности примене Scientix портала у настави физике у средњој школи
Милутин Степић Примена светлости у наномедицини
dr Tijana Prodanović, dr Olivera Klisurić, dr Maja Stojanović, dr Branka Radulović, Zvezdan Gagić Radionica – Rešite misteriju fizike (po uzoru na escape room)
Стојан Манолев Експерименталните и нумеричките задачи од меѓународните олимпијади - натпревари како ефикасни едукативни ресурси во наставата по физика во средното образование
Никола Делевски Учење базирано на игра - Видео игрите во наставата  по физика
Ненад Стевановић, Владимир М. Марковић, Ана Жлибар Демонстрациони огледи из осцилација
Patricija Nikolaus, Danijel Hribar Korelacije - neraskidiva veza fizike i matematike
Dejan Dimitrijević Odeljenje za ucenike sa posebnim sposobnostima za fiziku - 15 godina iskustva
Marinko Petković Računski zadaci u nastavi sa decom sa smetnjama u razvoju
Copyright © 2017. Međunarodna konferencija fizičara Rights Reserved.